Dane osobowe

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

  1. Administrator Danych

My, ARTIMOD S.A., ul. Rosiczki 5, 04-988 Warszawa jesteśmy administratorem danych osobowych Szczegółowe dane Administratora znajdują się w stopce niniejszej klauzuli.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod@venezia.pl

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość),w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem Danych na podstawie umowy powierzenia, w szczególności świadczące usługi IT na rzecz administratora danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  1. Prawa osoby, której dotyczą dane:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.